Zum Inhalt springen

Portoal:Sproaken un Dialekte in do Fräislounde

Uut Wikipedia

Seelterlound     Portoal: Sproaken un Dialekte in do Fräislounde    Seelterlound

Do Fräislounde

Wäilkeemen ap dät Portoal:Sproaken un Dialekte in do Fräislounde. Ap düsse Siede rakt dät ne Uursicht uur aal do Sproaken un Dialekte, do deer in do Fräislounde boald wäide. Do Fräislounde - dät sunt däälich ju Provinz Fryslân un ju Region West-Fryslân in ju Provinz Noud-Hollound in do Niederlounde, Aastfräislound, dät Seelterlound un Noudfräislound in Släswiek-Holstein. Fröier waas Fräislound fuul gratter, do geen dät fräiske Gebiet fon dät Wääste fon do Niederlounde bit tou dät Deenske Skeed, so'n 50 km loundienwärts. Un in dät ganse Gebiet wuud wäil alleene Fräisk boald.

Koarte fon dät Fräisengebiet uum dät Jier 800 - Sjuch hier

Dät Fräiske Sproakegebied däälich

Ju Loage fon Fryslân in do Niederlounde
Wäästfräiske Dialektgebiede

Provinz Wäästfräislound (Fryslân)

Sproaken in Fryslân:

Niederloundsk | Wäästfräisk (Standardfräisk) | Läichsaksisk

fräiske Dialekte: Noudhouksk - Noudaaste fon Fryslân | Kloaifräisk - Kloaistreek |
Wooldfräisk - Fräiske Woolde | Suudwäästhouksk - Suudwäästhouke | Skylgersk (Westersk) - Skylge |
Aastersk - Skylge | Hylpersk - Hylpen | Schiermönkoogisk - Schiermönkooge

holloundsk-fräiske Dialekte: Stäädfräisk: Ljouwertersk, Snitsersk, Frjentsjertersk, Harnzersk, Boalsertersk, Dokkumersk, Starumersk, Feanstersk, Kollumersk | Biltsk - It Bilt

holloundske Dialekte: Midsloundsk - Skylge | Ameloundsk - Amelound | Flieloundsk - Flielound (uutstuurwen)

läichsaksiske Dialekte: Stellingwerfsk - Stellingwerf | Pompstersk - Kollumerpomp |
Wäästerkertiersk - Kollumerlound

Dät Wääst-Fräiske Sproakegebiet

Region West-Fryslân in ju Provinz Noud-Hollound

Sproaken in ju Provinz Noud-Hollound:

Niederloundsk

Niederloundsk-Fräiske Dialekte un Sproakgebiede in ju Provinz Noud-Hollound:

Niederloundsk-Fräiske Dialekte: Wääst-Fräisk - Region West-Fryslân (Wääst-Fräislound)
Ailounds-Dialekte: Tesselsk - Ailound Tessel | Wieringsk - Wieringen | Inkhuzensk - Inkhuzen

Koarte fon dät Groningerlound

Sproaken in dät Groningerlound:

Niederloundsk | Fräisk | Läichsaksisk

Täärpe in ju Provinz Groningen, wier Fräisk boald wäd:

Marum | De Wülp | De Grinzer Pein | Kornhorn

Aastfräislound mäd Seelterlound

Sproaken in Aastfräislound:

Düütsk | Läichsaksisk

Dialekte in Aastfräislound:

läichsaksiske Dialekte: Aastfräisk
uutstuurwene fräiske Dialekte: Wangeroogisk (uutstuurwen) - Wangerooge | Wurstfräisk (uutstuurwen) - Lound Wursten

Dät Seelterlound

Sproaken in Seelterlound:

Düütsk | Läichsaksisk | Fräisk

Dialekte in Seelterlound:

läichsaksiske Dialekte: Läichsaksisk

fräiske Dialekte: Seeltersk

Seelterske Sproakkunde:

Uursproang fon ju seelter Sproake | Äntwikkelenge fon do seelter Luude | Etymologie | Woudskät | Stilkene Sproake | Spräkwoude
Seelter Sieden ap Internet

Noudfräiske Dialektgebiede

Sproaken in Noudfräislound:

Düütsk | Läichdüütsk | Deensk | Noudfräisk (Nuurdfreesk) | Suud-Jutloundsk

Noudfräiske Dialekte un Sproakgebiede in Noudfräislound:

Fäästlounddialekte: Bökingharder/Mooringer (Frasch) - Amt Bökingharde | Halligfräisk - Do Halligen
Wiedingharder - Amt Wiedingharde | Karrharder - Amt Karrharde | Goesharder - Goesharde
Ailounddialekte: Syltring - Sylt | Amring - Amrum | Föhring - Föhr | Hälgeloundsk - Hälgelound

Uursicht A-Z

Aal Sieden fon dit Portoal ätter Alphabet:

Aastersk - Aastfräisk - Aastfräislound - Amelound - Ameloundsk - Amrum - Amring - Amt Bökingharde - Amt Karrharde - Amt Wiedingharde - Biltsk - Bökingharder - Dänemark - Deensk - De Wülp - De Grinzer Pein - Düütsk - Dialekte in Fryslân - Flielound - Flieloundsk - Föhr - Föhring - Fräisk - Fräiske Woolde - Fryslân - Goesharde - Goesharder - Groningerlound - Hälgelound - Hälgeloundsk - Hallig - Halligfräisk - Hylpersk - Hylpen - Inkhuzensk - Inkhuzen - It Bilt - Karrharder - Kornhorn - Kloaifräisk - Kloaistreek - Kollumerpomp - Kollumerlound - Läichdüütsk - Läichsaksisk - Lound Wursten - Ljouwertersk - Marum - Midsloundsk - Mooringer - Niederlounde - Niederloundsk - Noudfräisk - Noudfräislound - Noud-Hollound - Noudhouksk - Pompstersk - Schiermönkoogisk - Schiermönkooge - Seelterlound - Seeltersk - Skylge - Skylgersk (Westersk) - Släswiek-Holstein - Stäädfräisk - Stellingwerfsk - Stellingwerf - Suud-Jutloundsk - Suudwäästhouke - Suudwäästhouksk - Sylt - Syltring - Tessel - Tesselsk - Wäästerkertiersk - Wääst-Fräislound - Wäästfräislound - Wääst-Fräisk - Wäästfräisk - Wangerooge - Wangeroogisk - West-Fryslân - Wiedingharder - Wieringsk - Wieringen - Wooldfräisk - Wurstfräisk

Uur Portoale: Do Fräislounde - Seelterlound - Düütsklound

Wikipedia in uur Sproaken

Uur Fräiske Wikipedia:
Nordfrasch (Noudfräisk) Frysk (Wäästfräisk)