Lanthan

Uut Wikipedia
SIMS Massenspektrum fon do Isotope
Oainskuppe
Algemeen
Noome, Symbol, Oardnengstaal Lanthan, La, 57
Serie Uurgongsmetalle
Gruppe, Periode, Blok 3, 6, d
Uutsjoon säälwersk wiet
Massenandeel an ju Äidhülle 2 · 10−3 %
Atomar
Atommasse 138,9055 u
Atomradius (bereekend) 195 (-) pm
Kovalenten Radius 169 pm
Van-der-Waals-Radius - pm
Elektronekonfiguration [Xe]5d16s2
Elektrone pro Energieniveau 2, 8, 18, 18, 9, 2
Uuttreedoarbaid - eV
1. Ionisierungsenergie 538,1 kJ/mol
2. Ionisierungsenergie 1067 kJ/mol
3. Ionisierungsenergie 1850,3 kJ/mol
Physikalisk
Aggregoattoustand fääst
Modifikationen 3
Kristallstruktuur hexagonoal
Tichte 6,146 g/cm3
Mohshädde 2,5
Magnetismus -
Smiltpunkt 1193 K (920 °C)
Sjoodepunkt 3730 K (3457 °C)
Molar Volumen 22,39 · 10−6 m3/mol
Ferdampengswaarmte 414 kJ/mol
Smiltwaarmte 6,2 kJ/mol
Dampdruk 1,33 · 10−7 Pa bei 1193 K
Skalgauegaid 2475 m/s bei 293,15 K
Spezifiske Waarmtekapazität 190 J/(kg · K)
Elektriske Laitfäiegaid 1,26 · 106 S/m
Waarmtelaitfäiegaid 13,5 W/(m · K)
Chemisk
Oxidationstoustande 3
Oxide (Basizität) La2O3
Normoalpotentioal −2,522 V (La3+ + 3e → La)
Elektronegativität 1,1 (Pauling-Skala)
Isotope
Isotop NH t1/2 ZM ZE MeV ZP
135La

{syn.}

19,5 h ε 1,200 135Ba
136La

{syn.}

9,87 min ε 2,870 136Ba
137La

{syn.}

60.000 a ε 0,600 137Ba
138La

0,09 %

1,05 · 1011 a ε 1,737 138Ba
β- 1,044 138Ce
139La

99,91 %

Stabil
140La

{syn.}

1,6731 d β- 3,762 140Ce
141La

{syn.}

3,92 h β- 2,502 141Ce
NMR-Oainskuppe
  Spin γ in
rad·T−1·s−1
E fL bei
B = 4,7 T
in MHz
138La 5 3,529 · 107 0,0919 26,4
139La 7/2 3,779 · 107 0,0592 28,3
Sicherhaidswaiwiesengen
Gefoarstofkänteekenge
pulwerfoarmich Lanthan:
 [1]
R- und S-Sätze R: Foarloage:R-Sätze [1]
S: Foarloage:S-Sätze [1]
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand.
Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen.

Lanthan mäd dät Symbol La un juu Oardnengstoal 57 is n Uurgongsmetall.  1. 1,0 1,1 1,2 Eintrag zu CAS-Nr. 7439-91-0 in der GESTIS-Stoffdatenbank des BGIA, abgerufen am 29. Aug. 2007 (JavaScript erforderlich)