Zum Inhalt springen

Wikipedia:Kriterien gouldene Artikkel

Uut Wikipedia

Disse Siede rakt do Kriterien foar dät Moakjen fon gouldene Artikkele.

Ienfierenge[beoarbaidje Wältext]

Die Artikkel häd ne Ienfierenge:

 • eerste skäl me in ju Ienfierenge ne Gruundärkläärenge fon dän Begriep in aan of twäin Sätse beskrieuwe;
 • deerätter skäl me ne litje Touhoopefoatenge fon dän Artikkel skrieuwe, so konnen do Leesere wiete weeruur ju Siede gungt.

Uurskrifte un Struktuur[beoarbaidje Wältext]

Ätter ju Ienfierenge begint dät Hauddeel fon ju Siede, weer me mäd Uurskrifte ne Iendeelenge moakje kon. Wan et moor as tjo Uurskrifte rakt, dan kricht ju Siede automatisk Siede automatisk ne Inhooldslieste, wäkke ätter ju Ienfierenge foulget. Do Uurskrifte sunt direkt mäd dän Tittel ferbuunden. Uur Seeke, do nit direkt mäd dän Artikkel tou dwoon hääbe, kriege ne oaine Siede.

Die Skrieuwer skäl in ju Ienleedenge do Haudseeken fon dät Themoa skematisk beskrieuwe. Bloot do grootste Fakten un wichtige Details skällen deer naamd wäide. Foar n litjer Detail kon me n oainen Apsnit moakje, me skäl oaber appaasje, dät me nit n Artikkel in n Artikkel skrift.

Toun Biespil: Ap ju Siede uur Cincinnati is aan Sats uur do Seelter skrieuwen. Dät is, wil deer noch naan loangen Täkst stoant, bloot noch interessante Info in dän Artikkel. Wan in dän Artikkel n riekelk Deel uur do Seelter in Cincinnati skreeuwen is, un kon me deer beeter ne uur Siede foar skrieuwe (Do Seelter in Cincinnati).

Loangte[beoarbaidje Wältext]

Die Artikkel skäl nit tou detaillierd weese un ne Loangte hääbe, ju bie dät Themoa paaset. Mäd Wikilinks kon me ätter uur Sieden wai fäärelaitje, wier dän Begriep ferkloord wäd.

Aal do Bielden skällen ne gjuchte Lisenz hääbe. Uk wan jie sälwen wät moakje, skäl die Artikkel n Lisenz hääbe. Do Bielde in dän gouldene Artikkel skällen uk n Unnerskrift hääbe, deermäd do Leesere wiete wät juu Bielde betjut. Bielden beskrieuwe mongs ne Seeke fuul beeter as loange Täkste, un sunt wichtich foar dän Apbau. Leesere konnen truch Bielden gau Interesse an n Artikkel kriege. Buppedäm kon me mäd Bielden dän Inhoold un Struktuur ferdüütskje.

Gouldene Artikkel skällen informativ un begriepelk weese.

Fäkbegriepe[beoarbaidje Wältext]

Dät is beeter uum nit tou fuul Fäkbegriepe tou bruuken, truchsleek Leesere mouten dät leese konne. Wan dät nit uurs gungt, skäl dät ne Ärkläärenge of n Wikilink reeke.

Näitroalität un Form[beoarbaidje Wältext]

Die Artikkel skäl fon dän Ounfang bit toun Eende Fakten uumfoatje. Deerfoar skäl die Artikkel näitroal skrieuwen weese, sunner oaine Meenenge fon dän Skrieuwer. Ju Täkst skäl formell blieuwe, sunner dät "iek", "du" un "wie" perspektiv tou bruuken.

Sproake un Gjuchtskrieuwenge[beoarbaidje Wältext]

Ju Sproake skäl goud Seeltersk weese. Ap Woudegeslächt, Beegengen, Tiedwoud-Uutgonge (Präteritopräsentia!) unsowieder skäl oachted wäide. Die Bruuker uursät gewöönelk Utdrukke ap Seeltersk, man dät skäl nit uunnatüürelk of uunferständelk wäide. Ne offizielle Gjuchtskrieuwenge foar dät Seelterfräiske rakt dät noch nit. Dät rakt Gjuchtskrieuwengen fon Pyt Kramer, Marron Fort of uur Skrieuwwiesen so as fon Gretchen Grosser. Do Benutsere hääbe relativ fuul Fräiegaid, man do skällen daach ne gliekmäitige Gjuchtskrieuwenge hääbe.

Tied[beoarbaidje Wältext]

Sätsdeele un Woude so as "In dät Middeloaler", "fröier", "toufoarne" un "däälich" konne fräielk interpretierd wäide. Deeruum kon me beeter Deege un Jiere uumskrieuwe. Wan dät uum ne loangere Tied gungt, mout me seküür uumskrieuwe, uum wäkke Tied dät gungt.

Me kon ferskeedene Anhonge in dän Artikkel moakje. Do Anhonge wiese ätter uur Steeden wai, wier me Info fiende kon. :

 • Ne Boukelieste fon uur dät Themoa (Wierke, Boukelieste, Literatuur).
 • Wikilinks do der fäärelaitje ätter uur Wikipedia Sieden (Sjuch uk).
 • Bruuk Wällen wan dät nöödich is (Wällen, Anmäärkengen un Ätterwiesengen).
 • Ne Lieste mäd relevante Websieden, do nit bruukt wuuden sunt as Wälle (Ferbiendengen ätter buuten)

Interwiki, Kategorien un Wikilinks in ju Täkst duuren nit failje.

Wan do kloor bäst, koast du nochmoal ätterkiekje of aal gjucht is, un of du dän Artikkel anmäldje koast as gouldene Artikkel. Deerfoar reeke wie hier ne Checklieste:

 • Ienfierenge
  • ferkloort ju Ienfierenge dän Siede-Inhoold? Is ju nit tou kuut of tou loange?
 • Uurskrifte un Stuktuur
  • paasje do Uurskrifte bie do Täkste, un uursuume uk?
  • sunt do Haudseeken gjucht beskreeuwen?
  • sunt do Touhoopehonge korrekt beskreeuwen?
 • Bielden
  • Rakt et immer ju guchte Lisenz bie do Bielden?
 • Skrieuwstil
  • rakt et ne Ferkloorenge bie Fäkbegriepe? Wan do nit ferkloort sunt in dän Täkst, skäl dät Links ap uur Sieden reeke!
  • is ju Skrieuwwiese gjucht seeltersk?
  • wuude ap Näitroalität, Form un Tied oachtet?
 • Anhong
  • rakt et Boukeliesten/Wikilinks/Wällen/Lieste mäd Websieden?
  • rakt et do gjuchte Kategorien, un is ap do Interwiki-Links oachtet?