Foulksdons

Uut Wikipedia
Toankebouk tou dät 25-jierich Bestounden fon ju Foulksdonsgruppe Seelterlound, 1995.

Foulksdonse (de. Volkstänze) of Folkloredonse sunt Donse, do der bie traditionelle Foulksfäste of in traditionelle Sälskuppe donsed wuuden un wäide. Jo kuume praktisk in aal Kultuure foar un bildje touhoope mäd ju Foulksmusik ne uuntränboare Eenhaid. In Juunsats tou Standoarddonse sunt do Bewäägengsouloope nit so strikt fäästlaid, wät nit hat, dät do gans foarmloos donsed wäide. Uk ju bie dän Dons druugene Dracht unnerskat sik truch Smuk, ferwoande Stoffe, Kopbedäkkengen un Sieroat oafte düütelk fon do Deegeskloodere.

Ju eerste Donsgruppe[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Ju eerste Donsgruppe mäd Leni Hanekamp

As 1952 die oolde Seelterbuund apgjucht waas, koom Sixtus Schröer ätter ju Koasterske Leni Hanekamp (Seeger), ju in Fächt al ne Donsgruppe laited hiede. Jädden moakede ju mee un kuut deerätter gruundeden 16 Persoone ju Dons- un Drachtegruppe Seelter Buund. Uum dän Jierwiksel fängen jo oun, wierbie uk wäil ap Hoske donsed wuude. Deerbie wieren dät ap maaste Wuchtere. As ju Leni 1956 hilkede, kuud ju nit moor meemoakje un fäl ju Gruppe uutnonner.

Foulksdonsgruppe Seelterlound Strukelje[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Foulksdonsgruppe Seelterlound, Strukelje
Foulksdonsgruppe Seelterlound in dät Foan- un Feenmuseum Elisabethfeen, 2010

Ju Geskichte deerfon fäng 1970 oun, as n poor Strukeljer Kolpings-Meegliedere (Gisela Wallschlag un Maria Janssen) in Teisendorf ne Gruppe saagen, ju der Foulksdonse foarfierde. Dan wüülen jo sälwen uk sunne Gruppe gruundje. Do Gruundere wieren dan Margret und Gisela Wallschlag un kuute Tied leeter üübeden in Struukelje al sun 17 Wäänte un Wuchtere iewerch Foulksdonse. Wan dät aal beeter geen, wuud dän Noome annuumen fon Volkstanzgruppe Strücklingen.

Ätters koomen dan uk junge Ljuude uut uur Täärpe bietou. Dan wuud 1978 besleeten, ne Dracht ätter ju historiske Seelter Dracht tou dreegen. In dätsälge Jier wuud ju Gruppe in dän Seelter Buund apnuumen. Do fierden in 1995 hiere 25-jierich Bestounden un hääbe deertou uk n Toankebouk uutroat. Ju Gruppe häd däälich 28 aktive Meegliedere. Ju Laiterin is Elfriede Deeken uut Roomelse. Ap 3. September 2010 hääbe do hiere 40-jierich Bestounden touhoope mäd moorere uur Foulksdonsgruppen fierd.

Seelter Dons- un Drachtenkoppel Skäddel[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Seelter Dons- un Drachtenkoppel ap dät Täärpfääst 2010
Seelter Dons- un Drachtenkoppel Skäddel

Uk in Skäddel roat dät ne Foulksdonsgruppe, ju Seelter Dons- un Drachtenkoppel Skäddel. Ju Gruppe wuud 1979 truch Lenchen Stolle gruunded. Deer moakje sun 24 Wäänte un Wuchtere mee. Do sünt uk al in dät Uutlound, so as in Belgien, Ungarn un do Niederlounde aptreden. Do hieden in 2004 hiere 25-jierich Bestounden. Deerbie wieren die "Burgumer Folksdounsploech" uut Burgum, Meente Tytsjerksteradiel in Wäästfräislound, ju "Fering Ferian" uut dät noudfräiske Wyk ap Föhr, ju "Winzertanzgruppe Klüsserath" , ju "Volkstanzgruppe des historischen Vereins Pfalz-Mutterstadt" un ne Latien-Amerikoanske Show-Donsgruppe. Al mädnunner wieren deer 16 Donsgruppen bie dät Fäst. Die Laiter fon ju Gruppe is Leo Schlangen.

Bäidensdonsgruppe "Tanzalarm" Skäddel[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Bäidensdonsgruppe "Tanzalarm" Skäddel

Ju Bäidensdonsgruppe "Tanzalarm" Skäddel is die Ätterfoulger fon do "Seelter Dons-Stierne". Ju Gruppe Seelter Dons-Stierne wuud 1976 truch Beatrix Stolle gruunded. In dät Foarjier 2009 wuud ju Gruppe ätter 33-jierich Bestounden aplöösd, wäil der neen Ätterfoulge foar ju Gruppenlaitenge waas. Ju Gruppe waas in dän Seelter Buund apnuumen.

Ap 19. Mai 2010 wuud ju Gruppe "Tanzalarm" truch Marion Hinrichs in Skäddel gruunded. Ju Gruppe häd so'n 40 Meegliedere in dät Aller fon 4-9 Jiere. Do donsje oolde Seelterfräiske Donse un uk moderne Donse. Do hääbe do oolde Seelterske Drachten fon do Seelter Dons-Stierne uurnuumen. Ju Laiterein is Marion Hinrichs uut Skäddel.

Ferbiendengen ätter buuten[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]