Swadesh-Lieste Seelterfräisk

Uut Wikipedia

Dit is n Swadesh-Lieste foar dät Seelterfräiske.

N Swadesh-Lieste is n Standoartwoudelieste foar Unnersäik ätter Toalfamilien. Ju Lieste wuude uursproangelk ap Ängelsk skreeuwen fon n Antropologen Morris Swadesh. Disse Lieste is foar ju seelterfräisk Sproake, man foar dän Fergliek sunt uk dät Wäästfräiske un Wangeroogiske apnuumen in disse Lieste.

100 Numer Ängelsk Wäästfräisk Seelterfräisk Wangeroogisk
1 1 I ik iek .
2 2 you (singular) do, jo du .
3 he hy, er hie, er .
3 4 we wy wie .
5 you (plural) jimme jie .
6 they sy, hja jo .
4 7 this dit, dizze dit, disse .
5 8 that dat, dy dät, die, ju .
9 here hjir hier .
10 there dêr deer .
6 11 who wa wäl .
7 12 what wat wät .
13 where wêr wier .
14 when wannear, hoenear wanner
15 how hoe wo .
8 16 not net nit .
9 17 all alle aal .
10 18 many gâns, in protte fuul, Masse .
19 some (foarnamwurd) sommige, guon wäkke .
20 few inkele oankelde .
21 other oar, oare uur .
11 22 one ien een, aan .
12 23 two twa two, twäin .
24 three trije tjo, träi .
25 four fjouwer fjauer .
26 five fiif fieuw .
13 27 big grut groot .
14 28 long lang loang .
29 wide breed, wiid breed, wied .
30 thick dik tjuk .
31 heavy swier sweer .
15 32 small lyts littik .
33 short koart kuut .
34 narrow smel smäl .
35 thin tin tään .
16 36 woman frou Wieuw .
17 37 man (adult male) man Mon .
18 38 man (human being) minske Moanske .
39 child bern Bäiden .
40 wife frou, wiif Moanske .
41 husband man Mon .
42 mother mem Määme .
43 father heit Baabe .
44 animal bist Diert .
37 45 fish fisk Fisk .
19 46 bird fûgel Fuugel .
20 47 dog hûn Huund .
21 48 louse lûs, biter Luus .
49 snake slang Slange .
50 worm wjirm Wurm .
22 51 tree beam Boom .
52 forest wâld Woold, Busk .
53 stick stok Stok .
54 fruit fruit Obst .
23 55 seed sied Säid .
24 56 leaf blêd, loaf Blääd .
25 57 root woartel Wuttel
26 58 bark (of a tree) bast Boark, Boarker .
59 flower blom Bluume .
60 grass gers Gäärs .
61 rope tou Tau, Roop .
27 62 skin hûd Huud .
28 63 meat fleis Flaask .
29 64 blood bloed Bloud .
30 65 bone bonke Bunke, Knooke .
31 66 fat (noun) fet Fät .
33 67 egg aai Oai .
34 68 horn hoarn Houden .
35 69 tail sturt Stäit .
36 70 feather fear Fugge, Feeder .
38 71 hair hier Hier .
39 72 head holle Haud, Kop .
40 73 ear ear Oor .
41 74 eye each Ooge .
43 75 nose noas Noase .
44 76 mouth mûle Muule .
45 77 tooth tosk Tusk .
46 78 tongue (organ) tonge Tunge .
42 79 fingernail fingerneil, neile Nail .
47 80 foot foet Fout .
81 leg skonk Been .
48 82 knee knibbel Kniebel .
49 83 hand hân Hound .
84 wing flerk, wjuk Juuke, Flöägel .
50 85 belly búk Buuk .
86 guts termen Tierme .
51 87 neck nekke Näkke .
88 back rêch Rääch .
52 89 breast boarst Brust .
53 90 heart hert Haat .
54 91 liver lever Lieuwer .
55 92 to drink drinke drinke .
56 93 to eat ite iete .
57 94 to bite bite biete .
95 to suck sûchje suuge .
96 to spit spuie sputterje, sieuwje .
97 to vomit oerjaan, spuie späie .
98 to blow blaze bloasje, puustje .
99 to breathe asemje, sykhelje omje .
100 to laugh laitsje laachje .
58 101 to see sjen sjo .
59 102 to hear hearre heere .
60 103 to know witte wiete .
104 to think tinke toanke
105 to smell rûke ruuke .
106 to fear bang wêze Nood hääbe .
61 107 to sleep sliepe släipe .
108 to live libje lieuwje .
62 109 to die stjerre stierwe .
63 110 to kill deadzje, deadwaan dooddwo .
111 to fight fjochtsje kampje, kompje .
112 to hunt jeie joagje .
113 to hit slaan slo .
114 to cut snije sniede .
115 to split splite spliete .
116 to stab stekke stäkke .
117 to scratch skraabje skraabje, skoawje .
118 to dig grave greeuwe .
64 119 to swim swimme swimme .
65 120 to fly fleane fljooge .
66 121 to walk rinne loope .
67 122 to come komme kuume .
68 123 to lie (as in a bed) lizze lääse .
69 124 to sit sitte sitte .
70 125 to stand stean stounde .
126 to turn (intransitive) draaie traale .
127 to fall falle faale .
71 128 to give jaan reeke .
129 to hold hâlde hoolde .
130 to squeeze knipe kniepe .
131 to rub wriuwe, rosse wrieuwe, rubje .
132 to wash waskje waaske .
133 to wipe feie feegje .
134 to pull lûke luuke .
135 to push triuwe taie .
136 to throw smite, goaie smiete .
137 to tie bine biene .
138 to sew naaie säie .
139 to count telle tälle .
72 140 to say sizze kweede .
141 to sing sjonge sjunge .
142 to play spylje spielje .
143 to float driuwe drieuwe .
144 to flow floeie strieke, fljoote .
145 to freeze frieze frjoose .
146 to swell swolgje swälle .
73 147 sun sinne Sunne .
74 148 moon moanne Mound .
75 149 star stjer Stiern .
76 150 water wetter Woater .
77 151 rain (Tiedwoud) reine; (Haudwoud) rein (Tiedwoud) riene; (Haudwoud) Rien .
152 river rivier Äi .
153 lake mar Meer .
154 sea see See .
155 salt sâlt Soalt .
78 156 stone stien Steen .
79 157 sand sân Sound .
158 dust stof Stoaf .
80 159 earth ierde Äide .
81 160 cloud wolk Wulke .
161 fog dize Dau, Dook .
162 sky loft Luft .
163 wind wyn Wiend .
164 snow snie Snee .
165 ice iis Ies .
82 166 smoke (Tiedwoud) smoke; (Haudwoud) reek (Tiedwoud) rookje; (Haudwoud) Rook .
32 167 fire fjoer Fjuur .
83 168 ash jiske Ääske .
84 169 to burn baarne baadenje, baanje .
85 170 road dyk, wei, reed Wai .
86 171 mountain berch Bierich .
87 172 red read rood .
88 173 green grien gräin .
89 174 yellow giel jeel .
90 175 white wyt wiet .
91 176 black swart swot .
92 177 night nacht Noacht .
178 day dei Dai .
179 year jier Jier .
93 180 warm waarm woorm .
94 181 cold kâld koold .
95 182 full fol ful, fuul .
96 183 new nij näi .
184 old âld oold .
97 185 good goed goud .
186 bad min min .
187 rotten ferrotte ferrootte .
188 dirty smoarch keetich, smeerich .
189 straight rjocht gjucht .
98 190 round rûn rund .
191 sharp (as a knife) skerp skärp .
192 dull (as a knife) stomp stump .
193 smooth sljocht sljucht .
194 wet wiet wäit .
99 195 dry drûch druuch .
196 correct korrekt gjucht .
197 near tichteby nai .
198 far fier fääre .
199 right rjochts gjuchts .
200 left lofts links .
201 at nei ätter .
202 in yn in .
203 with mei mäd, mee .
204 and en un .
205 if oft, at of .
206 because omdat uumdät .
100 207 name namme Noome .
100 Numer Ängelsk Wäästfräisk Seelterfräisk Wangeroogisk