Zum Inhalt springen

Pyt Kramer

Uut Wikipedia
Pyt Kramer
Two Sieden fon ju Tiedskrift Seelter Trjoue 4-4-8/9 (Häärst 1969)
Lesebouk foar Seelterlound, Hermann Janssen, Pyt Kramer un Uurse, 1962-1965. Touhoopebuunen is dät Lesebouk wuddelk tou n tjuk Bouk wuuden.

Pyt Kramer (* 7. Meerte 1936, Stiens, Fryslân) is aan Foarsker fon dät Fräiske, bisunders fon dät Seelterfräiske (Seeltersk). Hie häd ferskeedene Bouke un Woudebouke skrieuwen un Unnersäik däin ätter do fräiske Sproaken. Hie waas aan fon do Apgjuchtere fon de Fryske Nasjonale Partij (Fräiske Nasjonoale Paatäi) un is däälich uk noch aktiv foar ju Paatäi.

Pyt Kramer is siet dän 6. Meerte 2010 Eerenmeeglid fon dän Seelter Buund in Seelterlound.

Wierke[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

 • Seelter Woudebouk, Seeltersk - Dütsk - Fräisk, 270 Sieden, 1961
 • Mittheilungen aus dem Saterlande, J. F. Minsssen 1965 un 1970, Beend 2 und 3
 • Dät Ooldenhuus, Hermann Janssen un Pyt Kramer, 1966
 • Saterland - Insel im Moor, Pyt Kramer, 1967
 • Ferskäidene Biedroage in dät Lesebouk foar Seelterlound (1962-1965)
 • Seelter Trjoue, Tidschrift foar alle Seelter, Hermann Janssen un Pyt Kramer, 1966-1972
 • De Sealter lûden. In: Us Wurk 17 21-24 (1968)
 • Ta de fonology fan it Sealtersk. In: Us Wurk 20 42-43 (1971)
 • Litje Swotte Sambo, Uursättenge fon dät Bäidenbouk 'Little Black Sambo', 1971
 • It âldste Sealtersk. In: Us Wurk 20, 44-58, 76 (1981)
 • Assibilaasje fan ferlytsings-k yn Sealter lânnammen. In: Us Wurk 21-22 139-146 (1972-73)
 • Djoomersmeer en Tjoomeer. In: Us Wurk 23 119-122 (1975)
 • Skraits, maits en mûglike sibben. In: Us Wurk 25 77-82 (1976)
 • Dät Eedgreeuen (De terminology fan in âld Sealter hantwurk). In: Scripta Frisica, Tinkbondel foar Arne Spenter 1979:119-126 (Us Wurk 28).
 • Eine neue Quelle für das Saterfriesische. In: Nordfriesisches Jahrbuch 1981, 1982:172-183. [Bespreekenge fon Fort 1980].
 • Saterfriesisch baale ‘reden, sprechen. In: Us Wurk 32, 70-77 (1983) un 33, 50, 38 145-146 (1989) Alternative: T. Hoekema, Sealter baarle ‘prate’. In: Us Wurk 38 60-61 (1989)
 • Seeltersk Weer, Wäärf, Wärfte, Woarsene. In: Miscellanea Frisica [Earebondel H.T.J. Miedema], 1984:111-122. [Skrieuwen ap Seeltersk!]
 • De kwaliteit fan brutsene lûden. In: Us Wurk 34, 37-39 (1985) un 35, 146-147
 • In fonologyske ramp, Bydrage 12e Frysk Filologekongres, 1991
 • In Grinswurdboek. In: Tydskrift foar Fryske Taalkunde 9 113-115 (1994). (Bespreekenge fon Heinrich Book/ Hans Taubken, Hümmlinger Wörterbuch, 1993)
 • Eastfryske taalkunde. In: Anne Dykstra en Rolf H. Bremmer (red.), In skiednis fan ‘e Fryske taalkunde 1999: 301-327.
 • Hoe Frysk is it Frysk? In: Philologia Frisica Anno 1999, 2000:127-163.
 • Kuute Seelter Sproakleere, 1982
 • LOUND UN NOOMEN, 450 Sieden, Mildaam 1994
 • Woudelieste Düütsk-Seeltersk, 156 Sieden, 1996
 • SEELTER SEEKEN, Noomen - Sproake - Geschichte, fon Pyt Kramer, Theodor Griep un Uurse, 105 Sieden, Sälwenferlaach Mildaam 1999
Muusewänt un Kittegientje

Wierke online[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Woudeliesten online[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Toonapnoamen Seeltersk[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

In do Jiere 1955 bit 2001 häd Kramer uur 200 Uuren Toonapnoamen (B1-216) in Seelterlound moaked, altied mäd Ienstimmenge fon do Ljuude, do der baalen dieden. Wan dät uk algemeen fersteen wuud toun Nutsen fon dät Studium fon ju seelter Sproake, so sunt do m.E. daach Subjekt tou Autorgjuchte un konnen deeruum uur ne bestimde Periode bloot uutsuchswiese publisierd wäide. Do Apnoamen un Transktiptione deerfon sunt an eenige Steeden (Bibliotheken Ooldenbuurich un Ljouwert) sicherstoald un unner bestimde Bedingengen ientousjoon.

Ferbiendenge ätter buuten[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

Bielde[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]