Jan Tjittes Piebenga

Uut Wikipedia
Jan Piebenga

Jan Tjittes Piebenga (Frjentsjer, 4. April 1910 - Ljouwert, 3. Dezember 1965) waas n wäästfräisken Koaster, Journalist un Skrieuwer.

Piebenga waas n Bakkerssuun uut ne Huushollenge fon 12 Bäidene. In 1929 wuud hie Koaster un oarbaidede eerste as Koaster in Nijemardum un was dan Laiter fon ju Skoule in Aldegea.

Ätter 1940 waas hie aktiv juun do Nazies un wuud Redakteur fon dät illegale Blääd ‘De Wachter’. Hie waas siet 1943 Redakteur fon dän Ljouwerter Kurier un ätter dän Kriech Haudredakteur fon ju Ljouwerter Krante.

Piebenga waas n uurtjuugeden Fräise, die oawers uk jädden uur dät Skeed fon Fräislound kiekje moate. So raisede hie ätter Norwegen, Ieslound, un do Färöer, man uk ätter do Fereende Stoaten fon Amerikoa, Suriname un do Niederloundske Antillen, Noud-Afrikoa un de Turkäi. Hie waas Früünd fon Israel. Hie skreeuw fuul Artikkele, Geriemsele, Geskichten un Wierke foar dän Unnergjucht. Hie was Redakteur fon It Heitelân (1938-1942, 1946-1947) un De Tsjerne (1946).

In Frjentsjer un uk in Aldegea sunt do "Jan Piebengasträite"n ätter him naamd.

Ap dän Fräisenkongress 1955 in Auwerk häd hie ju Rääde "Wir Friesen" heelden. Dät waas n grooten Skok foar alle Fräisen, as Jan Piebenga ap 3. Dezember 1965 truch n Autouungluk stuurwen is.

Jan Tjittes Piebenga (links), die Noudfräise Carsten Boysen un Douwe Annes Tamminga in Noudfräislound (1930)

Wierke[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]

 • 1935 It wrede libben (koarte ferhalen)
 • 1937 Fryske tragyk (essay)
 • 1938 Waerglês (gedichten)
 • 1938 Het goed recht van de Friese beweging (brosjuere)
 • 1938 Frysk lêsboek I en II (skoalblomlêzing: 21957)
 • 1938 De útsetter (mei H. Twerda; taalboek L.U.; 21947)
 • 1939 Hrafnkel, prester fen Frey (oers. Yslânske sêge)
 • 1939 Koarte skiednis fen de Fryske skriftekennisse (By DBNL: [1] te lêzen)
 • 1952 Twee eeuwen Leeuwarder Courant (betinkskrift; mei Jhr. J.W.J. Witsen Elias)
 • 1953 It eigen aerd fan de Súdwesthoeke (sosjografyske stúdzje)
 • 1955 Wy Friezen (redefiering)
 • 1956 De havens van de Waddenkust (sosjografyske stúdzje)
 • 1958 Bergtoppen in de oceaan (stúdzje oer Faeröer)
 • 1959 Kent u Friesland ook zo? (sosjografyske stúdzje)
 • 1959 Omgong en trochtocht (ferskate opstellen)
 • 1966 Aarden vaten (postume bondel kranteartikels)

Ferbiendenge ätter Buuten[Beoarbaidje | beoarbaidje Wältext]