Woarje Jesus Säärke

Uut Wikipedia

Ju Woarje Jesus Säärke is in Sinese foarm fon die Pingsterbewäägenge. Die Säärke is in 1917 stifte yn Peking, as gefolch fon die Pingsterbewäägenge. De Woarje Jesus Säärke beskôget Jesus as God sels, wat yn giet tjoon it dogma fon ju Hilliche Träi-Eenegaid dät troch de measte oare Kristelk groeperings akseptearre wurdt. De tjoon belangrike doktrines fon ju Säärke binne:

  1. Hilliche Gäist
  2. Ju Dööpe
  3. Die Foutwasking
  4. Hilliche Kommuny
  5. Sabbat
  6. Jesus Kristus
  7. Ju Biebel
  8. Rêding
  9. Ju Säärke
  10. Wierkuume fon die Heer