Wikipedia:Ienfierenge Woudelieste

Uut Wikipedia

P. KRAMER DÜÜTSK- SEELTERSK

PROVISORISKE WOUDELIESTE NÄIAPLOAGE 17.1.06 (bloot foar Internet) Apmoakenge ferbeeterd. 1.5.2006 Moor tjuk sät un ätterkieked 20.10.2006

Mäd ju Säikefunktion (Ctrl+F) fon dän Browser läite sik düütske un seelter Woude bee fluks apfiende.

Buppedät kon me truch Klikken in ju gräine Boolke links do Bouksteeuwen fluks beloangje & Dit is neen ächt Woudebouk. Eegentelk is et nit fuul moor as n Register ap mien Seelter Woudebouk (Sw) un ap Prof. Fort sien Saterfriesisches Wörterbuch (Fo). Daach waas dät noch n hoolich Jier Knooien! Deeruum hääbe ik deerfon ousäin uk noch dät eerste Beend fon dät Näi Seelter Woudebouk (Nsw) deeroun tou beluuken. Alles is normalisierd ap ju Schrieuwwiese fon Sw*. Bie Laangte-Unnerscheede (oa/o aa/a ää/äusw.) is uk oafte foar Sw wääld, man sunt uk wäil moal bee Foarme roat. In wäkke Fälle rakt Fo n uur Woudgeslächt as Sw. Do sunt dan oafte bee roat (die, ju usw.). Deerbie kon me in algemeenen ounnieme dät dät fon dät Düütske ouwiekende Geslächtswoud dät original Seelterske is.

Do düütske Woude hongje ou fon wät in do Woudebouke as Uursättenge bruukt wuuden waas. Deeruum konnen bestimde düütske Woude failje. Bie moorere seelter Woude hääbe ik fersoacht, do so aptouriegjen, dät ju maast algemeene Uursättenge fon dät düütske Woud eerste kumt. Man in fuul Fälle is dät nit gans kloor. Uum dät goud tou moakjen, mout ik eerste dät Nsw kloor hääbe. Dan konnen filicht uk do apaate Gebruuksgebiete fon aal do Woude beeter ounroat wäide, as fon do 19 Woude do nu sunner moor bääte schwätzen stounde. So uk fuul seelter Woude un Betjuudengen do nu noch failje. Bit soloange mout me sik hälpe mäd dit Bouk, wät eegentelk bloot meend is as Hälpmiddel foar dät Nsw. Dät hat, dät me neen Woude uut dit Bouk bruuke schäl, wan me do sälwen nit koant, af me mout do in do ächte Woudebouke apsäike. P.K.

Eenige Teekene: f. Femininum (wieuwelk), m. Maskulinum (monnelk), n. Neutrum (seekelk), pl. Plural (Moortaal), { }deertou heerende Woude, also bie Mühle 'Büülkiste, Deel fon de Määlne'. ON un LN sunt Noomen fon Täärpe usw. un fon Lounde. R, U un S beteekenje do Dialekte fon Roomelse, Utände (Strukelje), un Schäddel. R wäd gewöönelk nit ounroat, bloot wan dät Woude mäd oa angungt, do in do uur bee Täärpe aa hääbe. Mäd H sunt ätter Fo apaate Hollener Woude ounroat, maasttied mäd ö, öi, as spöile junuur späile.

Do Lemmawoude sunt fat drukt. Fääre in n Artikkel stoant ~ insteede fon dät Lemmawoud.


  • ANFÄLLENGE BIE JU NÄIAPLOAGE 17.1.06 (bloot foar Internet):

In disse Aploage sunt do Teekene as Wl anpaased an ju däälich maast bruukte Schrieuwwiese. Do wichtichste Unnerscheede twiske Sw un Fo un Wl sunt: Sw ì i, ie ù u, uu `ü ü, üü iu eeu Fo i ie, íe u u, úu ü üü, ü'ü ieuw eeuw Wl i ie u uu ü üü ieuw eeuw Um ju Räägel "Een Luud, een Teeken" nit tou ferbreeken, wäide do Luude uk ap Eende fon ne Silwe dubbeld schrieuwen, also Teeken, groote. Ap Eende fon 'n Woud wäd eenpeld schrieuwen: du, ju, do, uutgekweeden ee, ie: bee, Snee, die, jie, mie.