Mikro-Elektronik

Uut Wikipedia

Mikro-Elektronik is n Twiech fon ju Elektronik, uumfoatjend ju Foarskenge un Häärstaalenge fon elektroniske integrierde Skaltengen ap mikroskopiske Skala. Disse Hoolichfabrikoate wäide integrierde Skaltengen of Chips (Integrated Dircuit, IC) naamd un wäide ferwoand in biespilswiese Computerspiekere un Mikroprozessore. Ju geometriske Definition fon do mikroskopisk litje Strukture mäd Oumeetengen fon eenige Nanomeetere un gratter, is gruunded ap Photolithographie. In do lääste Jiertjaanden sunt do Oumeetengen fon do Strukture, Transistore, Touhoopeskaltengen un uur elektroniske Komponente in n gliekmäitich Tempo faalen (“skalierd”), ätter dät sonaamde Gesäts fon Moore. Disse Skalierenge häd groote Muugelkhaide, man gungt nit sunner Probleme.

Tou do Muugelkhaide heere aal moor Funktione ap n eenpelden Chip, wiertruch dp Systeme aal moor intelligent Ferhoolden apwiese. Me kricht so moor Funktionalität foar dätsälge Jäild. Tou do Probleme heert deerjuun, dät dät aal sturre wäd, ju in ju intergrierde Skaltengen äntstoundene Waarmte outouleeden. Uk Variabilität un Touferläit wäide minner.

Däälich (2010) lääse do Oumeetengen fon eenpelde Transistore bie 32 Nanometere un minner, Truch disse Miniaturisierenge läite sik integrierde Skaltengen fon moor as ne Milliarde Transistore realisierje ap een Siliziumstuk mäd ne Kaantenlaangte fon 10 Millimeetere. Deertou ferlööwet die litjere Oustand twiske do Bauelemente, do Skaltengen bie haagere Taktfrequenze tou bedrieuwen. Deerbie wäd ju Reekenlaistenge fuul haager, man ju benöödigde elektriske Laistenge nit.