Froamdwoud

Uut Wikipedia

Froamdwoude sunt Woude, do uut uur Sproaken uurnuumen wuuden sunt. Dät Froamdwoud is beträffend Luudstand, Betoonenge, Flexion un Woudbildenge ju Sielsproake maast so min ounpaased, dät dät (in n Juunsats tou dät integrierde Leenwoud) oafte as 'froamd' fäild wäd. Twiske Froamdwoude un Leenwoude rakt dät nit immer ne skäärpe Skeedenge.

Ap Seeltersk beläite wie Froamdwoude in hiere oaine Skrieuwenge as ap Düütsk (of uurs ne Uursproangssproake), also z. B. Flexion, Cowboy, Eukalyptus, Thermometer, Physik, Ökonomie, Szene, Ozean. Dät is ougesäin fon Paate do ap Seeltersk annerd wäide, also flektierje, ozeanisk, usw.


Dissen linguistisken Artikkel is n Stump.
Hälp jädden deeran mee, dät tou ferbeeterjen.
Die in tjo Skriften (Griechisk, Demotisk, Hiroglyphen) skrieuwene Steen fon Rosetta holp deerbie, juu Betjuudenge fon doo Hiroglyphen hääruuttoufienden un waas deermäd een Gruundloage fon juu Ärfoarskenge fon juu Ooldägyptiske Sproake.
Die in tjo Skriften (Griechisk, Demotisk, Hiroglyphen) skrieuwene Steen fon Rosetta holp deerbie, juu Betjuudenge fon doo Hiroglyphen hääruuttoufienden un waas deermäd een Gruundloage fon juu Ärfoarskenge fon juu Ooldägyptiske Sproake.