Zum Inhalt springen

Toukumstliteratuur

Uut Wikipedia

Toukumstliteratuur (dt. Zukunftliteratur) beskrift ju Toukumst in Anbetracht fon Probleme fon ju Sälskup. Ju wiest Weege uum ju Loage tou ferbeeterjen of tjut ap Gefoare wai. Eenige Biespiele:

Bellamy's Bouk in Reclam-Uutgoawe, 1919
  • Edward Bellamy, Dät Jier 2000 [1888] beskrift wo n Mon uut 1887 apwoaket in dät Jier 2000. Deer rakt et neen Rieke un Äärme, aal sunt gliek. Dät Jäild is ferswuunen un insteede deerfoar häd me Kreditkoarten. Uk mout älk ne bestimde Tied fon sien Lieuwend foar de Sälskup oarbaidje. Loangewai häd dät Fereene roat, do dät System fon Bellamy ienfiere wüülen, man daach is niks deerfon wuuden. ängelsken Text fon dät Bouk online - - düütsken Text online
  • Aldous Huxley, Flugge näie Waareld (Brave New World) [1932]. Ju Regierenge räägelt alles foar do Ljuude. Do Bäidene woakse in Buddele un kanne also hiere Oolden nit. Jo wäide dan selektierd ap hiere Intelligenz un deermäd lait hiere Lieuwend fääst. Ferträit un Dullegaid wäide unnerdrukt mäd Drogen. Wäl oold wäd, wäd oufierd. Dät is eegentelk ne Kritik ap ne Waareld ju sik gans stutset ap Technologie. Ängelske Version. - - Schöne neue Welt. Ein Roman der Zukunft, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-596-17577-2
George Orwell
  • George Orwell, Diertesteede (Animal Farm) [1945]. Dät Fäi is uunglukkelk, dan die Buur is häd un grausoam. Dan stounde jo juun him ap un ju ganse Moanskenfamilie wäd fon de Steede joaged: Bäiste, Huunde un sogoar do Hannen moakje mee. Dan organisierje jo ju Ferwaltenge fon ju Buuräi. Dät hat Aal Dierte gliek; älk skäl mee-oarbaidje un älk kricht genouch tou freeten. Die Wieste fon aal is die Napoleon, die oolde Hauer, un die skäl dät dan aal räägelje. Man bielitjen kriege hie un sien Fründe alles tou tällen un neemens duur Napoleon juunbaale. Die Gruundsats wäd nu: Aal Dierte gliek, man wäkke Dierte moor gliek as do Uur. Un dät sunt dan do Swiene. - Eegentelk is dät Bouk ne Woarskauenge juun dän Kommunismus un aal sowät. Animal Farm - ängelske Online-Uutgoawe. - - George Orwell: Farm der Tiere: Ein Märchen. Diogenes, Zürich 2002, ISBN 3-257-20118-4
  • George Orwell, Njuugentien fjaueruntachtich [1949]. Moalt ne Waareld, ju der gans fon Groote Bruur (Big Brother) ferwalted wäd. Truch Propaganda wäide do Moanskene stjuurd so as hie wol. Älk häd in Huus n Skirm, wier me alles ap sjo kon (FS), man wiertruch ju Regierenge tougliek sjo kon wät älk däd. Alle ferkierde Woude un so wieder wäide so notierd. Un Bouke sunt al gans ferbeeden. Aal Moanskene baale eene Sproake (Newspeak = Näisproake) ju der goud naamt, wät ferkierd is, wiet wät swot is. Also uk ne Woarskauenge. - - 1984 Touhoopefoatenge ap Ängelsk. - - Roman 1984 mäd Näisproake-Anhang ängelsk - - Comic tou 1984 tjosproakich, unner ju Lizenz Freie Kunst publizierd - - 1984 Deel 2-5 ap Düütsk